سیستم 500عددی بوقلمون بابرد ترکیه با 95 درصد جوجه دراوری
قیمت: 50,000,000 ریال تعداد: 1000 دستگاه
سیستم 1000عددی بوقلمون با برد ایرانی با 75 درصد تظمین جوجه دراوری
قیمت: 60,000,000 ریال تعداد: 1000 دستگاه
سیستم 500عددی بوقلمون بابرد ایرانی 75 در صد تظمین جوجه دراوری
قیمت: 50,000,000 ریال تعداد: 0
سیستم 1000عددی بوقلمون با برد ترکیه با 95 درصد تظمین جوجه دراوری
قیمت: 70,000,000 ریال تعداد: 1000 دستگاه
سیستم 2000عددی بوقلمون با برد ایرانی با 75 درصد تظمین جوجه دراوری
قیمت: 70,000,000 ریال تعداد: 1000 دستگاه
سیستم 2000عددی بوقلمون با برد ترکیه با 95 درصد تظمین جوجه دراوری
قیمت: 80,000,000 ریال تعداد: 1000 دستگاه
سیستم 3500عددی بوقلمون با برد ایرانی با 75 درصد تظمین جوجه دراوری
قیمت: 85,000,000 ریال تعداد: 1000 دستگاه
سیستم 3500عددی بوقلمون با برد ترکیه با 95 درصد تظمین جوجه دراوری
قیمت: 90,000,000 ریال تعداد: 1000 دستگاه
سیستم 7000عددی بوقلمون با برد ترکیه با 95 درصد تظمین جوجه دراوری
قیمت: 100,000,000 ریال تعداد: 1000 دستگاه
سیستم 10000عددی بوقلمون با برد ترکیه با 95 درصد تظمین جوجه دراوری
قیمت: 120,000,000 ریال تعداد: 1000 دستگاه
فروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک
تمامی حقوق این فروشگاه متعلق به ماشین سازان غرب میباشد تلفن تماس:04435675804 همراه:09037863689